ประวัติตำบลหนองจะบก

วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานดี ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมมั่นคง สังคม เศรษฐกิจดี มีธรรมาภิบาล การศึกษาดีถ้วนหน้า พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย”

พันธกิจ

๑. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๒. การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓. ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน และการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน การสร้างงานในชุมชน ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ ชุมชน

๔. สร้างการพัฒนาให้เกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. การพัฒนาระบสาธารถูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๖. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษา การกีฬา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน การพัฒนาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประขาชน

๗. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์

๘. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวิภาพ

๙. ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

๑๐. สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง