แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 1. บทที่ 1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 2. บทที่ 2 สภาพทั่วไป
 3. บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์
 4. บทที่ 3(ต่อ1)
 5. บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 6. บทที่ 4 รายละเอียดยุทธศาสตร์(ต่อ)
 7. บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 3. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2564
 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564
 5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
 6. ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
 7. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
 8. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 9. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 10. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/ 2563
 11. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
 12. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 13. โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 14. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 (กรณีอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น)
 15. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
 16. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565
 17. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565
 18. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
 19. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
 20. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566
 21. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565
 22. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566
 23. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567

แผนดำเนินงาน

 1. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 2. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่1)
 3. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 4. แผนการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที1)
 5. แผนการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที2)
 6. แผนการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที1)
 7. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 8. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อ 2
 9. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 10. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อ 2
 11. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 12. ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 13. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 14. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
 15. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 16. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)