ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อุดหนุนเงินให้กลุ่ม อสม.ตำบลหนองจะบก จัดทำ โครงการการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคระบาด ให้กับอาสาสมัคร SRRT โดยร.ต.โชติวัฒน์ ตระกูลวิสิฐ รองนายก อบต.หนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 ผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก ร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบพอเพียง และกิจกรรมแบ่งฝันปันรักให้ลูกหลาน ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านถนนหัก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ณ มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วัยใสใสใจรักษ์หนองจะบก รุ่น 1 ได้เข้าร่วมฝึกอบรมวิชา สูงวัยไซเบอร์
วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 กิจกรรม 5 ส สำนักงานอบต.หนองจะบกสะอาด สดใส เพราะทุกคนร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านกรีน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจะบก
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 ประชุมเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 บ้านต่างตา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองจะบก
วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองปรู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ ในโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรค ในผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังปีงบประมาณ 2561 โดยโครงการดังกล่าวได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 ท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ พร้อมด้วยนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก คณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม พร้อมด้วยข้าราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.หนองปรู ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เวลา 08.30 น. ณ วัดหนองปรู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่เป็นไปตามนโยบายในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนแหล่งชุมชนที่ประชากรหนาแน่น โดยเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างกำลังใจให้กับหมู่บ้าน และร่วมบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความสมานฉันท์และปรองดอง ร่วมบูรณาการกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองจะบก โรงเรียนบ้านหนองปรู โรงเรียนบ้านต่างตา วัดหนองปรู หน่วยราชการต่างๆ และประชาชนชาวตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 กิจกรรม 5 ส ณ วัดบ้านหนองปรู
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 สว วัยใส ใจรักหนองจะบก โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก สัปดาห์ที่ 2 ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า "การพัฒนาจิตใจ" และนายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม ได้ให้กำลังใจท่านสว วัยใส ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันที่ 13 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในเขตพื้นที่ตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมเต้นแอรบิค และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ณ บริเวณหน้าสำนักงานอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลหนองจะบก ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก สว.วัยใสๆ ใจรักษ์หนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมานายฤชา โฆษาศิวิไลซ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยท่านนายกอบต.หนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม และท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ประชาสัมพันธ์ ใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ "ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น"
วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2561 วันแรกของปี นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม พร้อมด้วยจิตอาสา หน่วยทหาร และประชาชนตำบลหนองจะบก ร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยทำกิจกรรมทำความสะอาด คัดแยกขยะ และร่วมทำบุญปีใหม่ ทอดผ้าป่า ณ วัดหนองปรู ม.4
ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ข้าวใหม่ กับร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร ขอแนะนำร้านยายลังกาปลาเผา ถนนมทส.ประตู1 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม และข้าราชการ พนักงานจ้าง เปิดเต้นท์จุดให้บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต่างตา จัดกิจกรรมปีใหม่ไทย 2561 พร้อมนำเด็กๆ ผู้ปกครอง และคณะครู ร่วมทำบุญปีใหม่สืบสานประเพณีไทย
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพปลูกผัก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก และวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา ตำบลบ้านสิงห์ และโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารอบต.หนองจะบก ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นางสาวนันท์มนัส รอดทัศนา และคณะครู มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่และนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ได้บรรเลงเพลงปีใหม่มอบให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมงาน “ครบรอบ 190 ปี สถาปนาท้าวสุรนารี กินเข่าค่ำรำบูชา สักการะท้าวสุรนารี” ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้เข้าประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปรู ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองปรู และได้พูดคุยพบปะนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรู
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.ต.) ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกประชุมแจ้งแนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกประชุมเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองจะบกและเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 นางจตุพร ศิริอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างอบต.หนองจะบก เข้าร่วมกิจกรรมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 นางจตุพร ศิริอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้างอบต.หนองจะบก เข้าร่วมโครงการชาวโคราชร่วมใจทำความสะอาด สานต่อความดีของพ่อ กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ณ ลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก รุ่น สถาปนาท้าวสุรนารี ครบ 190 ปี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมกันดำเนินโครงการชาวโคราชร่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ่อ โดยท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกได้มอบนโยบายความสะอาดให้แก่ข้าราชการ และพนักงานจ้างอบต.หนองจะบก
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยนางจตุพร ศิริอุดม ปลัดอบต.หนองจะบก และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมแผนชุมชนบ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 4
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดยท่านนายกกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนหนองจะบก คณะผู้บริหาร ท่านปลัดจตุพร ศิริอุดม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างอบต.หนองจะบก ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ดำเนินโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทางเข้าบ้านถนนหัก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจะบก
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมงานแถลงข่าว ครบรอบ 190 ปี สถาปนาท้าวสุรนารี "กินเข่าค่ำ รำบูชา สักการะท้าวสุรนารี" โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
เช้าวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 08.39 น. ณ บริเวณลานพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสภาอบต.หนองจะบก และข้าราชการอบต.หนองจะบก ได้ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน และนำไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ท่าน้ำล้ำน้ำลำตะคอง ภายในวัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะสภาอบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 รับมอบและส่งมอบดอกไม้จันทน์
วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง อบต.หนองจะบก ร่วมใจกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ท่านนายกอบต.หนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก และศึกษาดูงาน ณ กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพหมู่่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหัวอ่าว และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
รับดอกไม้จันทร์จากประชาชนตำบลหนองจะบก
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ประชาชนตำบลหนองจะบก คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมปลูกดาวเรืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมรพ.สต.ตำบลหนองปรู ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ท่านนายกมล อ่อนน้อม ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2560
วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ท่านนายกมล อ่อนน้อม ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ งบประมาณจัดสรรโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมรพ.สต.ตำบลหนองปรู
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก กองส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน ประจำปี 2560 หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา "สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนาด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง " สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญวันแม่ ปี 2560
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก  นำโดยท่านนายกกมล  อ่อนน้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง สมาชิกอบต. ท่านผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลหนองจะบก ขอมอบธารน้ำใจส่งต่อเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน
วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560  ท่านคณะผู้บริหารอบต.หนองจะบก นำโดยท่านนายกกมล  อ่อนน้อม  พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านต่างตาและโรงเรียนบ้านหนองปรู  ร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นดาวกระจายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 โดยท่านนายกอบต.หนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลหนองจะบก ร่วมปลูกต้นดาวกระจายเทิดเพระเกียรติ จำนวน 7,600 ต้น เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณถนนทางกวาว 76 (ริมถนนสองข้างทาง ถนนทางหลวงชนบทสายเส้นทาง มทส.ประตู1 ถึง ประตู2) ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาอบต.หนองจะบก ข้าราชการ พนักงานจ้าง นำผู้เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ฝึกอบรม ณ อบต.หนองจะบก วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด จ.ระยอง และวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเนินพระ จ.ระยอง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของต้นเอง ทั้งทางด้านโภชนาการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างการและจิตใจ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ
วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 นายกมล อ่อนน้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ นำเยาวชนตำบลหนองจะบกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังนัำเขียว จ.นครราชสีมา จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก 
 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เยาวชนโรงเรียนบ้านหนองปรู ต.หนองจะบก เดินรณณงค์ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ร.ต.โชติวัฒน์ ตระกูลวิสิฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นางสาวภิรมยา เอกตะคุ ปลัดอบต.หนองจะบก และนางนารี ไชยนอก รองปลัดอบต.หนองจะบก ร่วมพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก" ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู ขอขอบพระคุณการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 22.00 น. นำโดยท่านคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมแรงร่วมใจให้บริการเครื่องดื่มฟรีสำหรับประชาชนที่กำลังเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ร้อยตรีโชติวัฒน์ ตระกูลวิสิฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยท่านรองนายกฯได้มอบให้แก่คุณชม้อย รักชาติ และคุณปราณี พรหมเวฬุพัฒน์
 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม ได้เป็นตัวแทนในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทศบาลเมืองเมืองปัก เทศบาลตำบลด่านขุนทด เทศบาลตำบลแชะ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครราชสีมา
 วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบก ได้จัดโครงการลดและคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 อบรม ณ โรงเรียนบ้านต่างตา  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านต่างตา วันที่ 25  พฤษภาคม 2560  อบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจะบก  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรู โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นายกมล อ่อนน้อม ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต. ท่านปลัดอบต.หนองจะบก ท่านรองปลัดอบต.หนองจะบก คณะครูโรงเรียนบ้านต่างตา คณะครูโรงเรียนบ้านหนองปรู และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการ และเพื่อตอบสนองนโยบายในการจัดการขยะมูลผอย โดยการคัดแยกขยะแห่งกำเนิด สร้างวินัย และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยมีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นายวิชิต มะสันเทียะ เป็นผู้แทนประธานการประชุมคณะทำงานฯ
 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก นำโดยท่านรองปลัดนารี ไชยนอก ได้นำเสนอผลงานการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก ณ เทศบาลตำบลสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายกมล อ่อนน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก และคณะผู้บริหารอบต.หนองจะบก นำคณะศึกษาดูงานตำบลหนองจะบก เข้าเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ณ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ก่อตั้งเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ พืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงหรือมาช่วยงานพระองค์ --ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง--
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการสร้างจิตสดใส สร้างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับนักเรียนชั้น ป. 4 – 6 โรงเรียนบ้านหนองปรูและโรงเรียนบ้านต่างตา จำนวน 188 คน ในวันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ. 2559
โครงการซ่อมทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล อบต.หนองจะบก ร่วมกับ กองพันทหารปืนใหญ่ ร23  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราขินีนาถ ณ บ้านหัก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อ 7 ก.ค. 59  นายกมล อ่อนน้อม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เดินทางไปรับมอบโล่ และใบประกาศ  " นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2559 "
เมื่อ 1 ก.ค. 59  นายก อบต.และคณะ ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดบ้านยาง  อ.ละหารทราย จ.บุรีรัมย์
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5  ธันวาคม 2557
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ประจำปี 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก  ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2557 ณ วัดหนองปรู  ตำบลหนองจะบก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
 งานเลี้ยงขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือพายและเทเบิ้ลเทนนิสเยาวชน ตำบลหนองจะบก  ในวันที่ 8 เมษายน 2557ที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือพายในงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 30  ศรีสะเกษเกมส์
 โครงการฝึกอบรบและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์กรชุมชน พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประะมาณ 2557  ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2557 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดเพชรบุรี
  โครงการอบต.ร่วมประชาพัฒนาหมู่บ้านสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (หมู่ 5 สวนสาธารณะกลางหมู่บ้านวิลเลจ)โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ออกพื้นที่ หมู่ 5 บ้านหนองปรู เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์  รับชำระภาษี  รับสำรวจเด็กเล็กเรียนในศูนย์เด็กเล็ก อบต.ในปี 2557 ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  ลอกท่อระบายน้ำ  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำความสะอาด/ ตัดหญ้าและเก็บขยะถนนในหมู่บ้าน
โครงการอบต.ร่วมประชาพัฒนาหมู่บ้านสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (หมู่ 5)โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ออกพื้นที่ หมู่ 5 บ้านหนองปรู เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์  รับชำระภาษี  รับสำรวจเด็กเล็กเรียนในศูนย์เด็กเล็ก อบต.ในปี 2557 ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  ลอกท่อระบายน้ำ  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำความสะอาด/ ตัดหญ้าและเก็บขยะถนนในหมู่บ้าน
 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือพายเยาวชน  ตำบลหนองจะบก  ที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือพาย  ในงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 30  ศรีสะเกษเกมส์
 โครงการอบต.ร่วมประชาพัฒนาหมู่บ้านสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ออกพื้นที่ หมู่ 4 บ้านหนองปรู เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์  รับชำระภาษี  รับสำรวจเด็กเล็กเรียนในศูนย์เด็กเล็ก อบต.ในปี 2557 ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  ลอกท่อระบายน้ำ  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำความสะอาด/ ตัดหญ้าและเก็บขยะถนนในหมู่บ้าน
โครงการอบต.ร่วมประชาพัฒนาหมู่บ้านสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ออกพื้นที่ หมู่ 3 บ้านถนนหัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์  รับชำระภาษี  รับสำรวจเด็กเล็กเรียนในศูนย์เด็กเล็ก อบต.ในปี 2557 ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ                    ลอกท่อระบายน้ำ  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำความสะอาด/ ตัดหญ้าและเก็บขยะถนนในหมู่บ้าน
 โครงการอบต.ร่วมประชาพัฒนาหมู่บ้านสัญจร(หมู่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ออกพื้นที่ หมู่ 2 บ้านกรีน  เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์  รับชำระภาษี  รับสำรวจเด็กเล็กเรียนในศูนย์เด็กเล็ก อบต.ในปี 2557 ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  ลอกท่อระบายน้ำ  ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  ทำความสะอาด/ตัดหญ้าและเก็บขยะถนนในหมู่บ้าน วัด  โรงเรียน  สำรวจภาษี  ฉีดวัคซีนสุนัข  แมว  กันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ในวันที่ 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 
 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2557 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ดำเนินการแจกจ่ายผ้าห่มให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว เขตตำบลหนองจะบก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
 โครงการอบต.ร่วมประชาพัฒนาหมู่บ้านสัญจร ประจำปี 2557(หมู่ 1 บ้านต่างตา) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ออกพื้นที่ หมู่ 1 บ้านต่างตา เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์  รับชำระภาษี  รับสำรวจเด็กเล็กเรียนในศูนย์เด็กเล็กอบต.ในปี2557  ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  ลอกท่อระบายน้ำ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  ทำความสะอาด/ตัดหญ้าและเก็บขยะถนนในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน  สำรวจฐานภาษี  ฉีดวัคซีนสุนัข แมว กันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
 พิธีร่วมทำบุญตักบาตร ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
 โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก  
 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำองค์กรชุมชนพนักงานส่วนตำบล 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแนวทาางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2555
 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ ตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ 2555
นางจีรวรรณ  ชัยวิรูญรัตน์ นายกอบต.หนองจะบก ได้รับการยกย่องเป็นสตรีดีเด่น ในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นสตรี เนื่องในงานวันสตรีสากลประจำปี 2555
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2555
งานพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช

 
 
นายกมล อ่อนน้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

มีนาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 มีนาคม 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-756906  Fax : 044-756907
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.