คู่มือประชาชน

 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 2. งานการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 3.  งานการแจ้งถมดิน
 4. งานการแจ้งขุดดิน
 5. งานการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 6. งานการขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
 7. งานการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 8. งานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 9. งานการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
 10. งานการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลธรรมดา
 11. งานการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 12. งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 13. งานภาษีป้าย
 14. งานการขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
 15. งานการขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
 16. งานการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 17. งานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 18. งานการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 19. แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 กองการศึกษาฯ
 20. แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 21. แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 กองช่าง
 22. แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 กองคลัง
 23. แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 สำนักปลัด
 24. ประกาศ เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ
 25. ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 26. คู่มือประชาชาชน พ.ศ.2558

เอกสารเผยแพร่

 1. แผ่นพับ หลักธรรมาภิบาล 2
 2. แผ่นพับ หลักธรรมาภิบาล 1
 3. แผ่นพับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2
 4. แผ่นพับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1
 5. แผ่นพับ โรคไข้เลือดออก
 6. แผ่นพับ ความรู้เรื่องยาและสารเสพติด
 7. แผ่นพับ การปกครองระบบประชาธิปไตย 2
 8. แผ่นพับ การปกครองระบบประชาธิปไตย 1
 9. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 10. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แผ่นที่ 5
 11. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แผ่นที่ 4
 12. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แผ่นที่ 3
 13. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แผ่นที่ 2
 14. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แผ่นที่ 1

สรุปผลการประเมิน

 1. สรุปผลการแสดงผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2564
 2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ. 2564
 4. ผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2563
 5. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ. 2563
 6. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 7. ผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2562
 8. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ. 2562
 9. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ. 2561
 10. ผลการประเมินคุณธรรมฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 11. ผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2561
 12. ผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2560
 13. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565