การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนัก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนักในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดย นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้จัดประชุมมอบนโยบายและประกาศ เจตนารมณ์ เรื่อง “ สุจิริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกใสสะอาด 2567 และ “ งดรับ งดให้ ” ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาองค์กรให้ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Similar Posts