การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย

การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช มีประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชทั้งโรค แมลง และวัชพืช แต่หากผู้ใช้ขาดความรู้ก็จะเกิดอันตรายกับผู้ใช้โดยตรง อีกทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง และปลอดภัย จึงมีความสำคัญและจำเป็นมากเพื่อให้สามารถควบคุมศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมต่อไป

คลิกอ่าน : https://anyflip.com/oosfg/rnbg/

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. : https://bit.ly/35R5B7S

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดิยปุ๋ย
บรรณาธิการ : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ออกแบบ : กลุ่มศิลปกรรมส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

Similar Posts