ขอเชิญประชาชนแสดงความคิดเห็น (SDG Survey) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสำรวจประเด็นการพัฒนาต่างๆ ภายใต้การขับเคลื่อน SDGs โดยสแกน QR-CODE

Similar Posts