ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตถั่วกรอบดีจัง ของนางพิสมัย กองกาญจนะ หมู่ที่4 เพื่อขอขึ้นทะเบียน OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP ชวนชิม (ถั่วทอด)

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตถั่วกรอบดีจัง ของนางพิสมัย กองกาญจนะ หมู่ที่4 เพื่อขอขึ้นทะเบียน OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP ชวนชิม (ถั่วทอด)

Similar Posts