ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายประปา หมู่ ๔ บ้านหนองปรู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายประปา หมู่ ๔ บ้านหนองปรู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Similar Posts