ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวบุญนาค พรมจันทร์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานในการจัดเก็บรายได้ รับชำระค่าขยะ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บัดนี้ นางสาวบุญนาค พรมจันทร์ ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากมีการแอบอ้างหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึ้น

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2566

Similar Posts