ประชาสัมพันธ์การจ้างงานคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550-ลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป ให้ปฏิบัติตามกฎหมายวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกับมาตรา 33,34,35-ลูกจ้างน้อยกว่า 100 คน ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ให้แสดงเอกสารการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อยืนยันจำนวนลูกจ้าง

Similar Posts