ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสำรวจการครอบครองอิกัวน่าเขียวและการเฝ้าระวังอิกัวน่าเขียวในพื้นที่

📍

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการสำรวจการครอบครองอิกัวน่าเขียวและการเฝ้าระวังอิกัวน่าเขียวในพื้นที่

1) การครอบครองอิกัวน่าเขียวไม่มีโทษแต่อย่างใด แต่การปล่อยอิกัวน่าเขียวที่อยู่ในความครอบครองให้เป็นอิสระ ไม่สามารถกระทได้ ซึ่งมีโทษจำคุกไม้เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีผู้ครอบครองไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูแลอิกัวน่าเขียวแล้ว ขอความร่วมมือหาผู้เลี้ยงมารับไปดูแล หรือประสานติดต่อสมาคมชมรมนิยมเลี้ยงสัตว์ต่างประเทศ เพื่อรับไปดูแล หรือส่งมอบให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2) การพบเห็นอิกัวน่า ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในท้องที่ หรือโทรฯ แจ้งทางสายด่วนหมายเลข 1362 เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการและรับมาตรวจสุขภาพก่อนส่งไปดูแลตามสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า

3) ขอความร่วมมือผู้มีอิกัวน่าเขียวไว้ในครอบครอง ให้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนที่ครอบครองเพื่อเป็นข้อมูลใยการควบคุมตัดการประชากรตาม QR Code ตามที่ปรากฏ

4) ขอความร่วมมือประชาชน ไม่เพราะพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรอิกัวน่าเขียว เลี้ยงแยกกรง แยกเพศ ไม่ปล่อยอิสระ

Similar Posts