ประชาสัมพันธ์ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2567

Similar Posts