ประชาสัมพันธ์เกี่ยวผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้มายื่นแบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) ตั้งแต่ มีนาคม – มิถุนายน 2566

Similar Posts