ประชาสัมพันธ์ จากกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เรื่อง การสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562

Similar Posts