ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/ 2566 ปีพ.ศ.2566 และประชุมคณะกรรมการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 3/2566 ปีพ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 3/ 2566 ปีพ.ศ.2566 และประชุมคณะกรรมการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 -2570) ครั้งที่ 3/2566 ปีพ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts