ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ญัตติ เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีบประมาณ พ.ศ.2567 มติที่ประชุม เห็นชอบ 4 เสียง ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts