รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมคณะศึกษาดูงานอบต.หนองจะบก รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เรื่อง การบริหารจัดการที่ดีด้านการจัดการขยะ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาครัฐและแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดย สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts