รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมคณะศึกษาดูงานอบต.หนองจะบก รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เรื่อง การบริหารบ้านเมืองที่ดีโครงสร้างศิลปวัฒนธรรม กลุ่มอาชีพ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาครัฐและแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดย สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts