รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมคณะศึกษาดูงานอบต.หนองจะบก รับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาอบต.หนองจะบก ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาครัฐและแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 และศึกษาวิถีชุมชนบ่อน้ำร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนอง จัดโดย สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts