รับเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองจะบก

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เข้ารับเช็คเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองจะบกพร้อมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จาก นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

Similar Posts