ลงพื้นที่สำรวจเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวกลุ่มเปราะบางและมอบเครื่องอุปโภค จำนวน 10 ครอบครัว

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก และคณะผู้บริหาร ส.อบต. หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 อสม.หมู่ที่ 4 ร่วมกับ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่สำรวจเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวกลุ่มเปราะบางและมอบเครื่องอุปโภค จำนวน 10 ครอบครัว

Similar Posts