ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 โดยรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยอสม. หมู่ที่ 5 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 โดยรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ตามโครงการควบคุมป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts