ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหนองจะบก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 5 วิชาดนตรีบำบัด รำโทนศิลปะ ดนตรีประจำถิ่น

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหนองจะบก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 5 วิชาดนตรีบำบัด รำโทนศิลปะ ดนตรีประจำถิ่น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอ.ติยาพรรณ ประพันธ์วิทยา และคณะวิทยากรจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ซึ่งในวันนี้นายกบอสส์ได้เข้าร่วมเรียนวิชาดังกล่าวด้วย เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts