ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยในวันนี้ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหนองจะบก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยในวันนี้ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหนองจะบก

Similar Posts