เปิดโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง/ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรู

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง/ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรู เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจถึงนโยบายการจัดการศึกษา และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ปกครอง

Similar Posts