ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยในวันนี้ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยในวันนี้ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก

Similar Posts