โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาฯ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดยศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาฯ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ โดยอาศัยหลักธรรมชาติ , การสาธิตและฝึกปฏิบัติ , การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ 7 รส และการนำอินทรีย์วัตถุมาใช้ให้เกิดประโยชน์

Similar Posts