โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565
นางสาวฉาทิญา เสาวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก (นายกบอสส์)
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสนองพระราชดำริของ
ทุกพระองค์ โดยร่วมกับทุกภาคส่วน เผยแพร่ความรู้ ความเป็นมาและ
ความสำคัญหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการใช้ประโยชน์จาก
หญ้าแฝก โดยมีเยาวชน และประชาชนตำบลหนองจะบก
เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts