โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ให้ความสำคัญยิ่ง กับการอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป จัดโดยกองส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมอบต. หนองจะบก

Similar Posts