โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566
นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เพื่อน้อมนำพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลหนองจะบกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมให้ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้พอมีพอกินมีความสมดุลในชีวิต ตลอดจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืนต่อไป

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Similar Posts