โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อฝึกอบรมผู้นำชุมชนประชาชนและเจ้าหน้าที่อบต. หนองจะบกให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติการดับไฟป่า เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระเบียบวินัยกล้าหาญอดทนและสามารถปฏิบัติดับไฟป่ารวมกันเป็นหมู่คณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะและความรู้ความเข้าใจในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยฝึกอบรม ณ อบต.หนองจะบก จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts