โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่เด็ก ในตำบลหนองจะบก สามารถนำไปสื่อสารใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และสนุกในการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งในวันนี้เป็นการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กบ้านต่างตา ครั้งที่ 2 บรรยากาศเป็นด้วยความสนุกสนาน

Similar Posts