โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ศึกษาดูงานฝึกอบรมความรู้วิชาการ/ภาคปฏิบัติ การทำมะพร้าวแก้ว ปลาร้าฟูสมุนไพร และหมอนสมุนไพร

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยนำคณะศึกษาดูงานฝึกอบรมความรู้วิชาการ/ภาคปฏิบัติ การทำมะพร้าวแก้ว ปลาร้าฟูสมุนไพร และการทำหมอนสมุนไพร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสีกาย ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

Similar Posts