โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารงานท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.หนองจะบก ในภาครัฐในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ และแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลเนินพระ จังหวัดระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับชมวีดีทัศน์ของทางเทศบาล ฟังบรรยาย เรื่อง การบริหารบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม

Similar Posts