โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารงานท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.หนองจะบก ในภาครัฐในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ และแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

บ่ายวันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้การปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จ.จันทบุรี ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารงานท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.หนองจะบก ในภาครัฐในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ และแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

Similar Posts