โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาครัฐและแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาครัฐและแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยในช่วงเช้ารับฟังบรรยายจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) ในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และช่วงบ่ายรับฟังบรรยายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง งานสารบรรณ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts