โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 วันที่สองของการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตรระยะสั้น 3 วัน รุ่นที่ 17 หลักสูตร พริกแกง 4 ภาค ซึ่งในวันนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 30 คน ได้เรียนรู้การทำพริกแกงส้ม พริกแกงน้ำเงี้ยว และพริกแกงไตปลา จัดโดยสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จ.นครราชสีมา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts