โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรี และครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วันสุดท้าย

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 วันสุดท้ายของการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรี และครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร พริกแกง 4 ภาค ซึ่งในวันนี้ได้เรียนรู้การทำพริกแกงเขียวหวาน และพริกแกงเหลือง ได้รับเกียรติจากนางสาวขนิษฐา บำรุงรัตน์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จัดโดยสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จ.นครราชสีมา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts