โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตรระยะสั้น 3 วัน รุ่นที่ 17 หลักสูตร พริกแกง 4 ภาค ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2566 ซึ่งในวันนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 30 คน ได้เรียนรู้การพริกแกงคั่ว และพริกแกงแดง จัดโดยสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จ.นครราชสีมา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts