โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ

วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 2 ของการเรียนรู้ ในสัปดาห์นี้ผู้สูงอายุตำบลหนองจะบกได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(เพลงโคราช)สู่ปราชญ์ชาวบ้าน โดยนายบุญสม สังข์สุข รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพตำบลหนองจะบก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts