โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหนองจะบก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 3 วิชา ศีลธรรม นำพาชีวิตสดใส โดย ดร.สมศักดิ์ สนพะเนาว์ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts