โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 5 กิจกรรมรำโทน ศิลปะ ดนตรีประจำถิ่นกำเนิด

วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหนองจะบก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 5 กิจกรรมรำโทน ศิลปะ ดนตรีประจำถิ่นกำเนิด ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอาจารย์ติยาพรรณ ประพันธ์วิทยา และวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts