โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหนองจะบก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ ในวันนี้เป็นวันแรกของการเรียนการสอน ประกอบด้วยกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสานสัมพันธ์การอยู่ร่วมกัน และกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ โดย#นายกบอสส์ มอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมนันทนาการ ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts