กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ และพนักงานงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จิตอาสาพระราชทานตำบลหนองจะบก คณะครู/นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรู คณะครู/เด็กเล็กศพด.บ้านหนองปรู เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในตำบลหนองจะบก โดยได้ปลูกต้นมะค่าโมง ต้นชงโค ต้นทองอุไร ต้นพยูงฯลฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู

Similar Posts