ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2566 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2566

ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ สระน้ำกลางบ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหนองจะบก ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศอำเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง มาตรการในการกำกับดูแลควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรฯ

ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีกำหนดการเสด็จประทับแรมภายในจ.นครราชสีมา และเสด็จปฏิบัติพระราชกรณีกิจ

ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

1.การประกวดกระทงประเภทสวยงาม 2.การประกวดนางนพมาศ “งามสมวัย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวกองส่งเสริมการเกษตร ฉบับที่ 2/2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566