ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1/2567 จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1/2567 จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันสุดท้าย)

โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันสุดท้าย)

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ดำเนินโครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันสุดท้าย) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

มอบบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู

มอบบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำคณะ ดร.ไพบูลย์ ปิลันธน์โอวาท นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายสุระ รุ่งสันเทียะ ปลัดอาวุโส กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 เยี่ยมชมบ้านที่ปรับปรุงแล้วเสร็จและทำพิธีมอบบ้านและถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่นางสงบ ชัยฉิมพลี ผู้ยากไร้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก ตามโครงการ “ดร.ชัยยุทธ พร้อม ครอบครัว ปิลันธน์โอวาท ปันสุข ให้ชุมชน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น”

โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันที่ 4)

โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันที่ 4)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ดำเนินโครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นวันที่ 4 โดยรับฟังคำบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 โดยรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 โดยรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยอสม. หมู่ที่ 5 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 โดยรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ตามโครงการควบคุมป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันที่ 3)

โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันที่ 3)

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ดำเนินโครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นวันที่ 3 โดยได้ฝึกภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา

ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 โดยรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 โดยรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยอสม. หมู่ที่ 4 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 โดยรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ตามโครงการควบคุมป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันที่สอง) จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันที่สอง) จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ดำเนินโครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นวันที่ 2 โดยได้รับฟังบรรยายศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

ณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวโรคไข้เลือดออก และมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 3

ณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวโรคไข้เลือดออก และมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 3

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยอสม. หมู่ที่ 3 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 โดยรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และมอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ตามโครงการควบคุมป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก