กิจกรรมขุดลอกทางระบายน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมขุดลอกทางระบายน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้างฯ อบต.หนองจะบก แต่งกายเสื้อเหลือง ชุดจิตอาสา กว่า 100 คน จัดกิจกรรมขุดลอกทางระบายน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณข้างรั้วหมู่บ้านกฤษดาการ์เด้น หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก มีการระดมเครื่องมืออุปกรณ์ และรถเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ขุดสันดอนทราย กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ท่ามกลางฝนตกปรอยตลอดเวลา มีแผนดำเนินการระหว่างวันที่ 15 -17 กรกฎาคม 2567 เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ 4 นับร้อยครัวเรือน และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหนองจะบก ช่วงฤดูฝน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ลงพื้นที่ติดตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่เด็ก และเยาวชน ในตำบลหนองจะบก สามารถนำไปสื่อสารใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และสนุกในการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งในวันนี้เป็นการเรียนการสอนให้แก่เด็ก และเยาวชนภายในตำบลหนองจะบก ครั้งที่ 3 จัดโดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ญัตติ เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีบประมาณ พ.ศ.2567 มติที่ประชุม เห็นชอบ 4 เสียง ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงและติดตามผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงและติดตามผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงและติดตามผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านต่างตา จำนวน 2 ราย

ลงพื้นที่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคล ที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ประจำปีงบประมาณ 2567

ลงพื้นที่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคล ที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก มอบหมายนางเรียม นิลวิเศษ รองนายกอบต.หนองจะบก พร้อมเลขานุการนายกอบต. สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5 เจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองปรู อสม. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคล ที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 7 ราย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่เด็ก และเยาวชน ในตำบลหนองจะบก สามารถนำไปสื่อสารใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และสนุกในการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งในวันนี้เป็นการเรียนการสอนให้แก่เด็ก และเยาวชนภายในตำบลหนองจะบก ครั้งที่ 1 บรรยากาศเป็นด้วยความสนุกสนาน จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยท่านได้มอบนโยบายการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 8

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 8

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์สุดท้ายของการเรียน วิชา นันทนาการและการใช้เวลาว่างสำหรับผู้สูงวัย โดย ผศ.ฤทธี เทพไทอำนวย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบสัมฤทธิบัตร จบการศึกษา โดยนางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่เด็ก ในตำบลหนองจะบก สามารถนำไปสื่อสารใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และสนุกในการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งในวันนี้เป็นการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กบ้านต่างตา ครั้งที่ 2 บรรยากาศเป็นด้วยความสนุกสนาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านต่างตา

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านต่างตา

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่เด็ก ในตำบลหนองจะบก สามารถนำไปสื่อสารใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และสนุกในการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งในวันนี้เป็นการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กบ้านต่างตา การเรียนการสอนครั้งที่ 2 บรรยากาศเป็นด้วยความสนุกสนาน