หัวข้อ

  1. แบบสำรวจข้อมูลภูมิปัญญา โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. สรุปจำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปีข้อมูลจำนวนลานกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย 
  3. คำสั่ง ที่ 298/2565 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา นันทนาการประจำตำบล
  4. ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา/สถานที่ออกกำลังกาย ตำบลหนองจะบก  
  5. การขับเคลื่อนมาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
  6. การบูรณาการหลักสูตรโตไปไม่โกงสู่การเรียนรู้ผ่านโครงการและกิจกรรม
  7. การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองจะบก
  8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา นันทนาการประจำตำบล พศ.2566
  9. ภาพกิจกรรมการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลหนองจะบก
  10. รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา/สถานที่ออกกำลังกาย ในตำบลหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หัวข้อ

 1. ไฟล์ (ว่าง)
 2. ไฟล์ (ว่าง)