การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ลำดับหัวข้อURL
o1โครงสร้าง1. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
2. โครงสร้างแสดงแผนผังองค์การบริหารส่วนตําบลหนองจะบก
o2ข้อมูลผู้บริหาร1. คณะผู้บริหาร
2. หัวหน้าส่วนราชการ
o3อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
o4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
o5ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อ
o6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง1. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
3. พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4. พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
5. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
6. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
o7ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ
o8Q&AกระดานQ&A
o9Social Networkอบต.หนองจะบก (หน้าแรก)
o10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี1. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณงบประมาณประจำปี 2566
2. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณงบประมาณประจำปี 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่1)
o12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)
o13รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
o14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
o15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. งานการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 3. งานการแจ้งถมดิน
4. งานการแจ้งขุดดิน
5. งานการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
6. งานการขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
7. งานการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
8. งานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
9. งานการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
10. งานการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลธรรมดา
11. งานการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
12. งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
13. งานภาษีป้าย
14. งานการขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
15. งานการขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
16. งานการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
17. งานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
18. งานการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
19. แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 กองการศึกษาฯ
20. แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
21. แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 กองช่าง
22. แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 กองคลัง
23. แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 สำนักปลัด
24. ประกาศ เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ
25. ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
26. คู่มือประชาชาชน พ.ศ.2558
o16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566
o17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประขาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประจำปี ๒๕๖๕
o18E-ServiceE-service
1. แบบคำร้องทั่วไป
2. แบบคำร้องเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ
3. ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
4. ตรวจสอบค่าฝุ่น PM2.5
o19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o20ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (6 เดือนแรก 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)
o25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี1. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
2. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565
o27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอบต.หนองจะบก (หน้าแรก)
o29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
o30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม1. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม งานวิเคราะห์ฯ
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองการศึกษาฯ
3. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองสาธารณสุขฯ
o31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ใสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
o32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policyรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีการประเมินความเสี่ยง การทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการดำนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566
o37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี1. รายงานผลการดำเนินงานตามแบบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน ตามระบบ e-PlanNACC
2. รายงานผลการดำเนินการระดับความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
o39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ1. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล
2. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
3. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
4. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
o40การขับเคลื่อนจริยธรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม
o41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานหน่วยงาน1.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2.รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565
o43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน