ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก โดยพิจารณาโครงการ /กิจกรรมที่ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ตัวแทนสมาชิกสภาอบต. ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรูตัวแทนฝ่ายปกครองนำโดยกำนันตำบลหนองจะบก และผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และพนักงานกองสาธารณสุขฯ ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts